Algemene voorwaarden

In dit document lees je onder welke voorwaarden wij onze diensten leveren, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Zijn er onderdelen onduidelijk? Neem dan contact op via info@jouwscriptiecoach.nl.

Voor de leesbaarheid van dit document is ervoor gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘wij’ of ‘onze’ staat kan ook het bedrijf Jouw Scriptiecoach B.V. worden bedoeld, gevestigd in Santpoort-Noord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73825565.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Voor alle werkzaamheden die in opdracht voor jou worden verricht althans de overeenkomst, gelden deze voorwaarden.
 2. Wij hebben altijd het recht op de directe en strikte naleving van deze voorwaarden. Als in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt blijven de overige gelden. En, ook op vervolgopdrachten zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd of aangevuld. Bij een wezenlijke wijziging mag jij onze overeenkomst opzeggen.

Artikel 3. Afwijken algemene voorwaarden

 1. Ben je het oneens met een bepaling uit deze voorwaarden en wil je van die bepaling afwijken? Dan kan dat alleen met onze schriftelijke toestemming.
 2. Bij afwijking van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden blijven de overige bepalingen altijd gelden.
 3. Ook geldt dat als één of meer bepalingen uit deze voorwaarden een periode niet stipt zijn toegepast, jij hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunt ontlenen.

Artikel 4. Offerte

 1. Een offerte is altijd vrijblijvend en verplicht jou tot niets. Een offerte is 1 maand geldig na datum van verzending, tenzij een andere termijn is aangegeven.

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

 1. Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat ons (online) aanbod hebt aanvaard.
 2. Wij gaan ervanuit dat jij ons aanbod aanvaardt als jij (online) uren aankoopt, je een betaling verricht voor de uren, als wij een ondertekende offerte of een duidelijk antwoord per (i.e.) mail ontvangen of als wij uit jouw gedrag mogen afleiden dat je instemt met de offerte.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Als je een online dienst aanschaft, heb je altijd de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (ontbinden of annuleren). Je hebt daar een termijn voor van veertien dagen. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag van het aangaan van de Overeenkomst, zoals in de vorige bepaling uitgelegd.
 2. Als je onze overeenkomst wilt herroepen, meld je dit binnen 14 dagen door het gebruik van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier, maar altijd per mail. Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
 3. Je krijgt daarna je geld terug, binnen uiterlijk 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Wij gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor jou altijd kosteloos.

Artikel 7. Wat als we deels werkzaamheden hebben uitgevoerd?

 1. Als er werkzaamheden onder de overeenkomst deels zijn uitgevoerd tijdens de bedenktermijn van 14 dagen én je hebt ingestemd met het aanvangen van die werkzaamheden binnen die termijn, dan zijn wij nooit verplicht het bedrag dat gelijk staat aan het door ons uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst aan jou terug te betalen.
 2. In dat geval betalen wij alleen het nog niet-voltooide gedeelte van de nog uit te voeren overeenkomst terug. Dat gedeelte staat gelijk aan een (eenheid van) of meer begeleidingsuren. Je verklaart hierbij dan ook gedeeltelijk af te zien van jouw herroepingsrecht zoals omschreven.

Artikel 8. Wat als we alle werkzaamheden al hebben uitgevoerd?

 1. Als en voor zover wij alle werkzaamheden onder de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd tijdens de bedenktermijn van 14 dagen, dan vervalt het beschreven herroepingsrecht volledig. Je verklaart dan hierbij geheel af te zien van jouw herroepingsrecht zoals omschreven.

Artikel 9. Wat als er al 14 dagen voorbij zijn?

Bij ontbinding van de overeenkomst na de periode van veertien dagen bedenktijd dien je het volledige bedrag te betalen.

Artikel 10. Werkzaamheden & uitvoering overeenkomst

 1. Onze werkzaamheden, diensten en bedrijfsactiviteiten zijn (gericht op) studenten zoals jij.
 2. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst hebben wij van jou alle relevante informatie nodig, althans alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. Denk bij relevantie informatie aan jouw opleiding, een goede probleemomschrijving, documenten, NAW-gegevens en eventueel wat er speelt op de achtergrond.
 4. De informatie ontvangen wij graag tijdig in de door ons gewenste vorm. Je staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die gegevens.
 5. Wij zorgen dat deskundige begeleiders jou begeleiden. En, als wij dit nodig vinden kunnen wij voor de uitvoering van de werkzaamheden eventueel derden inschakelen.
 6. De data en de wijze waarop de werkzaamheden door ons zullen plaatsvinden, worden in overleg vastgelegd.
 7. Als je niet meewerkt of op andere wijze uitvoering van de opdracht belemmert, mogen wij de werkzaamheden (tijdelijk) stop zetten.
 8. Als er tijdens de overeenkomst zaken zijn die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, zul je ons daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen zodat wij eventueel tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen.

Artikel 11. Begin en einde van de overeenkomst

 1. Wij gaan een overeenkomst aan voor bepaalde tijd die eindigt bij het bereiken van de overeengekomen datum of het bereiken van het aantal uur.
 2. Wij mogen de overeenkomst per direct beëindigen als jij niet (volledig) voldoet aan jouw verplichtingen onder onze overeenkomst of als wij nieuwe informatie hebben ontvangen waaruit blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor ons niet langer aanvaardbaar is.
 3. Maar wij mogen de overeenkomst ook per direct beëindigen als er omstandigheden zijn die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk zijn of als ze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van ons kan worden gevergd. Dit is in ieder geval altijd zo, als jij informatie niet of niet tijdig aanlevert en niet of niet tijdig reageert op mail.
 4. Als de overeenkomst wordt ontbonden, wordt de ontvangen prestatie in verband met de uitvoering van de opdracht niet ongedaan gemaakt (je krijgt dus geen geld terug).
 5. Schade die jij lijdt omdat wij de overeenkomst ontbinden, komt voor jouw eigen rekening.
 6. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geldt dit nooit als een fatale termijn.

Artikel 12. Opzeggen overeenkomst

 1. Onze overeenkomst kan altijd schriftelijk worden opgezegd. Let er wel op dat als je opzegt terwijl we al begonnen zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, jij geen recht hebt op restitutie van betaalde gelden.
 2. Wij kunnen in ieder geval altijd aanspraak maken op een vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten, bezettingsverlies en winstderving.
 3. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden onder voorbehoud aan jou ter beschikking gesteld.

Artikel 13. Gevolgen opzeggen overeenkomst door ons

 1. Als wij de overeenkomst tussentijds opzeggen, zullen wij in overleg met jou zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij aan de opzegging feiten ten grondslag liggen die aan jouzelf toerekenbaar zijn. 

Artikel 14. Prijzen

 1. De prijzen zijn in EURO en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Als op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de factuur of website, een fout, kennelijke vergissing of verschrijving staat, zijn wij daar niet aan gebonden.

Artikel 15. Betaling

 1. Betaling gaat direct in de webshop en altijd voorafgaand aan onze dienstverlening. De bevestiging wordt verzonden naar het door jou opgegeven emailadres.

Artikel 16. Overschrijding betalingstermijn

 1. Mocht een andere manier van betalen worden afgesproken, dan geldt bij overschrijding van de betaaltermijn dat je automatisch in verzuim bent. Vanaf dat moment mogen wij onze verplichtingen uitstellen tot jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan.
 2. Blijf jij in gebreke, dan gaan wij tot invordering over. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor jouw eigen rekening. Denk ieder geval aan de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige (buiten) gerechtelijke incassokosten aan mij verschuldigd. De kosten worden berekend aan de hand van de WIK-, en BIK-maatstaf.

Artikel 17. Tarief begeleidingsuur

 1. Wij hanteren voor een begeleidingsuur een vast uurtarief dat op voorhand bij jou bekend is.
 2. Bij begeleiding op locatie wordt minimaal één begeleidingsuur (of langer) in rekening gebracht.

Artikel 18. Wijziging tarief

 1. Het tarief mag zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd, met minimaal 1 kalendermaand voorafgaand van ingang. Dit laten wij jou minimaal een maand voor de ingang van de wijziging weten. Je hebt dan het recht om binnen 4 weken na deze bekendmaking onze overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 2. Het recht op ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst en/of transactiekosten.
 3. Afspraken die schriftelijk zijn gemaakt ten tijde van het oude tarief zullen blijven gelden.

Artikel 19. Geldigheid begeleidingsuur

 1. Een aangekocht begeleidingsuur is maximaal één jaar geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop. Wij houden een nauwkeurig overzicht bij van de aangekochte en besteedde begeleidingsuren. Als je begeleidingsuren op zijn, krijg je via e-mail een bericht van je begeleider. Hoewel het altijd jouw eigen verantwoording is om je saldo overzicht bij te houden.
 2. Het overzicht is zoveel mogelijk up to date, maar houdt rekening met een aantal werkdagen verwerkingstijd van jouw begeleider.

Artikel 20. Crediteren begeleidingsuur

 1. Op verzoek kunnen niet verbruikte tegoeden worden gecrediteerd. Wij brengen in dat geval € 25,00 administratie kosten in rekening.
 2. Een verzoek van jouw kant voor creditatie van niet gebruikte begeleidingsuren moet binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst via mail worden ingediend met daarbij de vermelding van het rekeningnummer en de tenaamstelling waar stornering naar moet plaatsvinden.

Artikel 21. Kun je begeleidingsuren overdragen?

 1. Je kunt begeleidingsuren niet overdragen aan een andere student. 

Artikel 22. Annulering

 1. Een gemaakte afspraak kun je uiterlijk 48 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.
 2. Als de afspraak niet binnen 48 uur geannuleerd/verplaatst wordt, kan er door de Begeleider een uur gedeclareerd worden, omdat de tijd voor jou is gereserveerd en er op zo’n korte termijn geen nieuwe afspraak kan worden ingepland.
 3. De annulering is altijd een schriftelijke mededeling dat een overeengekomen afspraak niet kan door gaan.
 4. Uiteraard wordt rekening gehouden met situaties waarbij sprake is van overmacht. 

Artikel 23. Te laat

 1. Je stelt jouw begeleider tijdig (uiterlijk 48 uur van te voren) op de hoogte als je een afspraak niet kunt nakomen.
 2. Als je vijftien minuten later dan de afgesproken tijd komt, kan de afspraak worden ingekort, kan deze tijd door de begeleider gedeclareerd worden of kan de afspraak door de begeleider geannuleerd of verzet worden. 

Artikel 24. No show

 1. Als je zonder tijdige mededeling geen gebruik maakt van een ingepland begeleidingsuur of begeleidingsuren, wordt 1 (één) uur gedeclareerd. Onder tijdige mededeling wordt verstaan minimaal 48 uur vóór aanvang.

Artikel 25. Surseance en geen medewerking

 1. Bij surseance van betaling aan jouw zijde zijn onze vorderingen direct opeisbaar. Tot slot geldt ook dat als jij niet meewerkt aan de uitvoering van de opdracht, jij geen recht hebt op restitutie van betaalde gelden.

Artikel 26. Klachten

 1. Als jij een klacht hebt vinden wij dat heel vervelend. We lossen dit graag samen met je op. Mail je klacht (duidelijk omschreven) naar info@jouwscriptiecoach.nl zodat we de klacht adequaat kunnen onderzoeken en wij een passende reactie kunnen geven.
 2. Klachten dienen binnen een redelijke termijn van 14 dagen te worden geuit, later vinden wij meer redelijk. Een klacht geeft niet het recht betaling uit te stellen noch geeft het recht op restitutie van betaalde gelden. 

Artikel 27. In gebreke stellen

 1. Samen zullen we altijd proberen om naar een oplossing te zoeken. Als nakoming blijvend onmogelijk is, stel je ons eerst schriftelijk in gebreke voor aansprakelijkheid door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ontstaan.  Let op: voor de tekortkoming kan ontstaan gun je ons nog een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

Artikel 28. Aansprakelijkheid

 1. Wij voeren onze werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen. Maar, wij hebben een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om jou te begeleiden, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het uiteindelijke resultaat.
 2. Wij kunnen niet instaan voor de beoordeling van de inhoud en de kwaliteit van de (deel)producten. Dit is en blijft jouw verantwoordelijkheid.
 3. Aansprakelijkheid aan onze kant ontstaat alleen als wij na de redelijke termijn toerekenbaar tekort blijven schieten.
 4. Mochten wij al aansprakelijk zijn, dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit het niet nakomen van onze overeenkomst (nooit indirecte schade zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen etc.) of als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.
 5. Dat betekent ook dat wij niet aansprakelijk zijn voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan, het sturen van een mail naar een verkeerd adres of overschrijding van een termijn.
 6. Tot slot baseren wij onze adviezen mede op door jou of door jouw onderwijsinstelling aangeleverde informatie. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gegeven adviezen, gedane suggesties en/of verstrekte aanwijzingen. Het geeft jou nooit het recht tot schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie richting ons.

Artikel 29. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Als wij al aansprakelijk zouden zijn, dan zijn wij slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert in het betreffende geval.
 2. Mocht de verzekeraar niets uitkeren, dan zijn wij slechts beperkt aansprakelijk ter hoogte van het laatste factuurbedrag met een maximum van € 1500,00.
 3. Beperkingen met betrekking tot onze aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze voorwaarden vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.

Artikel 30. Vrijwaring

 1. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

Artikel 31. Verjaring

 1. Tot slot verjaart iedere vordering en/ of claim richting ons binnen 12 maanden nadat onze overeenkomst is gestopt.

Artikel 32. Overmacht

 1. Van overmacht is sprake als wij worden verhinderd om verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: een internetstoring, verkeersproblemen, ziekte en wij kunnen geen passende vervanger vinden, virusinfectie, hack, stroomstoring, epidemie, pandemie, staking, diefstal, brand, aangescherpte overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. 
 2. Maar onder overmacht verstaan wij ook elke gebeurtenis waardoor nakoming zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid tijdens het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Én een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waarvan wij afhankelijk zijn, bijvoorbeeld bij een opdracht op locatie.
 3. Duur overmacht: Voor zolang de overmacht periode duurt, mogen wij onze verplichtingen uitstellen, tenzij dit inmiddels voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dien je dan schriftelijk aan te geven. Als de overmacht langer duurt dan 60 dagen mogen wij beide de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Gevolgen overmacht: Wij zijn niet verplicht om schade door de overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij een bepaald voordeel genieten.

Artikel 33. Vertrouwelijkheid

 1. Wij spreken vertrouwelijkheid af ten aanzien van vertrouwelijke informatie die wij hebben verkregen in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van onze overeenkomst.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als de ander had kunnen weten dat de gegeven informatie vertrouwelijk was.
 3. Gerechtvaardigde breuk vertrouwelijkheid: Als wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te leveren. Als geen beroep kan worden gedaan op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, heb je geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling, noch heb je het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 34. Intellectueel eigendom

 1. Iedere partij behoudt alle intellectuele absolute rechten op alle teksten, adviezen, ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc...
 2. Het werk waar het intellectuele eigendom van een andere partij op rust, mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, worden verveelvoudigd en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze dan voor het doel van onze overeenkomst worden gebruikt.
 3. Wij behouden ons het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden naar buiten wordt gebracht.

Artikel 35. Recensie

 1. We mogen jou vragen om een recensie te schrijven die wij (eventueel in aangepaste vorm) kunnen plaatsen op de website en /of social mediakanalen. Op jouw verzoek zullen wij die recensie weer verwijderen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

Artikel 36. Jouw privacy

 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens slechts in het kader van de overeenkomst en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering daarvan.
 2. Een en ander tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn anders te handelen. Hoe wij met (persoons) gegevens omgaan is op te vragen via mail of lees het beleid op onze website.

Artikel 37. Bevoegde rechter

 1. Als wij in conflict komen zoeken wij graag samen met jou naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter in Haarlem van de Rechtbank Noord Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 38. Toepasselijk recht

 1. Op onze overeenkomst en op deze voorwaarden is altijd alleen het Nederlands recht van toepassing.