Wanneer kies je kwalitatief onderzoek en wanneer kies je kwantitatief onderzoek?

We onderscheiden twee methoden om onderzoek uit te voeren voor je scriptie. Je kunt gebruik maken van kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Welke je kiest is afhankelijk van het vraagstuk dat je wilt beantwoorden, maar ook de doelgroep die je wilt betrekken bij het onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek wordt gestuurd op het achterhalen van achterliggende motieven en meningen bij de doelgroep van jouw opdrachtgever.

Wanneer kies je voor kwalitatief onderzoek?

Bij kwalitatief onderzoek zoek je naar de achterliggende meningen van mensen. Deze methode kun je bijvoorbeeld gebruiken als je wilt toetsen wat de doelgroep vindt van het product of dienst van je opdrachtgever. Of als je wilt weten welke aspecten van dienstverlening goed gewaardeerd worden en welke niet. Je werkt vaak met een kleine steekproef, maar je krijgt heel waardevolle resultaten. Bij kwantitatief onderzoek kan je een grote steekproef benaderen, maar kun je niet goed achterhalen waarom de respondent een bepaalde mening heeft. De steekproef bij kwalitatief onderzoek is dus klein, maar daarentegen kan je bij iedere respondent naar de achterliggende mening vragen.

Waarom kwalitatief onderzoek?

De resultaten van een kwalitatief onderzoek geven een goede indicatie van hoe een groep over het voorgelegde vraagstuk denkt. Bovendien kun je doorvragen waardoor je veel beter tot de kern kunt komen. Je ondervraagt echter een beperkte groep respondenten, de harde cijfermatige onderbouwing ontbreekt. Daarom kiezen veel onderzoekers ook voor kwantitatief onderzoek om de resultaten van het kwalitatief onderzoek bij een breder publiek te toetsen. In sommige gevallen kun je ook kiezen voor observaties of mysterie shopping bij bijvoorbeeld een concurrentenanalyse. Of omdat je een bepaalde werkwijze in kaart wilt brengen.

Methodes voor kwalitatief onderzoek

Je hebt veel vormen van kwalitatief onderzoek, maar meestal kies je bij je scriptie voor een interview, al dan niet semigestructureerd. Of juist een groepsdiscussie of panelonderzoek als je de mening van een groep wilt achterhalen. Daarnaast kun je ook kiezen voor eye-tracking; hierbij wordt niet zozeer een gesprek gevoerd, maar wordt individueel vastgelegd waar iemand naar kijkt. Deze methode wordt vaak toegepast bij online marketinganalyses, bijvoorbeeld door een heatmap analyse te maken.

Wanneer kies je kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek zegt meer over de massa. Je toetst bij een groot publiek een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld of de doelgroep gebruik maakt van social media en zo ja, welke social media ze dan gebruiken en met welke frequentie. Je krijgt dus cijfermatig inzicht om procentuele verhoudingen weer te geven. Meestal wordt voor een scriptie gebruik gemaakt van een enquête die naar de doelgroep wordt verstuurd.

Analyseren data naar bruikbare resultaten

Voor kwantitatief onderzoek wordt als methode vooral gebruik gemaakt van een (digitale) vragenlijst/enquête. De antwoorden van de vragenlijst worden vervolgens verwerkt in een dataverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld STATA of SPSS) waarna er geanalyseerd en gerekend kan worden. De uitkomsten worden meestal door middel van percentages en aantallen beschreven.

Onderbouwing in je scriptie

Bij je onderzoeksmethode is het belangrijk dat je beschrijft waar je het onderzoek hebt gedaan, bij wie en hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Bij een diepte-interview (of andere vorm van kwalitatief onderzoek) neem je de gesprekken op, die je vervolgens gaat uitwerken en transcriberen. Vervolgens ga je analyseren door de ‘codes’ te vergelijken en het ‘patroon’ te ontdekken. Ga je aan de slag met kwantitatief onderzoek dan ga je waarschijnlijk je resultaten verwerken in SPSS of een ander statisch programma. Ook speelt betrouwbaarheid een belangrijke rol, heb je genoeg mensen geinterviewd om een betrouwbaar resultaat te hebben? Denk ook aan validiteit, hoe heb je dat geborgd? Voor je opleiding is het belangrijk dat je uitlegt hoe je je onderzoek vorm hebt gegeven en waarom je welke keuzes hebt gemaakt. Daarnaast is het belangrijk dat je resultaten logisch voortkomen uit je onderzoek.

Hulp nodig bij het vormgeven van jouw onderzoek of SPSS analyses?

Bij Jouw scriptiecoach helpen we jou als je onderzoek gaat doen en je onderzoeksmethode op papier gaat zetten. We kunnen zowel bekijken hoe je jouw kwantitatieve methodes gaat toepassen (denk aan de opbouw van je enquête, welke doorsnijdingen je wilt maken, hoe je de populatie samenstelt en een goede steekproef trekt die ook representatief is) en hoe je de resultaten betrouwbaar en valide presenteert. Onze scriptiebegeleiders kunnen je ook helpen met de analyses in SPSS, maar ook met je meedenken over de methodologie en de vragenlijst die je op gaat stellen.

Wij helpen jou bij o.a. de onderstaande SPSS analyses:

  • Correlaties en beschrijvende statistieken
  • Betrouwbaarheid (reliability) en T-toetsen (t-test)
  • Chi-square test, Wilcoxon Signed-Ranks test, Mann-Whitney test (non-parametrisch)
  • Repeated en Within Measures analyses
  • ANOVA, ANCOVA en MANOVA
  • Lineaire Regressie, Logistische Regressie en OLS regressie
  • Kruskal-Wallis test
  • Cluster Analyse, Factor Analyse, Power Analyse
  • Panel analyse/ multilevel analyse/ mixed models
  • Conjoint analyse en time series analyse